Pojmovnik pojmova iz poduzetništva (5), T do Ž

Peti dio Pojmovnika obuhvaća riječi od  T do Ž.


SLOVO T

TAJNO DRUŠTVO

 • nastaje ugovorom kojim jedna osoba (tajni član) ulaže neku imovinsku vrijednost u poduzeće druge osobe (poduzetnika), te na temelju toga uloga stječe pravo sudjelovanja u dobiti i u gubitku poduzetnika.

TAKTIKA

 • zbir metoda za provođenje strateških odluka.

TAYLOR, FREDERICK WINSLOW

 • Frederick Winslow Taylor (1856.-1915.)
 • američki strojarski inženjer i izumitelj. 
 • zaslužan je za uvođenje koncepta znanstvene organizacije rada (znanstvenoga menadžmenta).
 • Taylor je tvrdio da se efikasnost proizvodnje može višestruko povećati promatranjem djelovanja pojedinoga radnika te eliminiranjem svih nepotrebnih pokreta i neproduktivno utrošena vremena.
 • smatrao je potrebnim u potpunosti razdvojiti misaone i kreativne funkcije od izvršnih funkcija u proizvodnji i do najmanje moguće mjere usitniti pojedine zadatke u određenom radnom procesu. Time je uvelike pridonio racionalizaciji i jačanju produktivnosti u sustavu masovne industrijske proizvodnje. Uz to je pridonio i jasnijem razumijevanju načela normiranja rada te sustava stimulacija i nagrađivanja radnika.
 • načela  menadžmentakoje je formulirao Frederick W. Taylor rezultat su „studija vremena“ i „studija pokreta“ na pokretnoj traci. Na temelju tih  studija Taylor je bio u stanju rastaviti svaki proces na aktivnosti (ili poslove) i definirati najkraći i najbolji način obavljanja pojedinačne aktivnosti. Na taj način je bilo moguće utvrditi normu (vrijeme potrebno za izvođenje neke tehnološke operacije).
 • skup načela na kojima se temelji ideja organizacije industrijske proizvodnje, često se, po njemu, naziva tejlorizam. Kritičari tejlorizma tvrdili su, pak, da se njime postiže otuđenost radnika i potiče njihova maksimalna iscrpljenost u radu.
 • Taylor je bio i plodonosan izumitelj, patentirajući više od 40 izuma.
 • glavno njegovo djelo: Načela znanstvenoga menadžmenta (The Principles of Scientific Management, 1911).
 • Taylor  je kreirao 4 načela na kojima je zasnovao koncept znanstvenog menadžmenta:
 1. razvoj znanosti o menadžmentu kao skupa znanjakoja će znanstveno definirati najbolje metode za obavljanje određenog posla;
 2. znanstvena selekcija radnika, kako bi se postigla suglasnost između karakteristika i zahtjeva posla, s jedne i kvalificiranosti i sposobnosti radnika, s druge strane, tako da svako radi posao koji mu najviše odgovara;
 3. stručno obrazovanjei usavršavanje radnika i rukovoditelja  kako bi i jedni i drugi razumjeli probleme s kojima se suočavaju u procesu obavljanja posla;
 4. uspostavljanje bliske suradnje rukovoditeljai radnika, kako bi se stvorila klima obostrane zainteresiranosti za veću organizacijsku efikasnost, jer radnici i rukovodstvo kao članovi iste organizacije imaju istu težinu.

TEČAJ DIONICA

 • cijena po kojoj se obavlja kupoprodaja dionica.

TEHCRO

 • www.bicro.hr
 • Program TEHCRO je program BICRO-a koji pruža financijsku podršku za pokretanje, unaprjeđenje i razvoj tehnologijske infrastrukture koja je u stanju osigurati adekvatne prostorije, usluge te poslovnu i tehnološku podršku za prijenos i/ili usvajanje tehnologije, komercijalizaciju znanstveno-istraživačkih rezultata te neophodne resurse u razvoju poslovanja i uvjete za rast i razvoj inovativnih tehnoloških poduzeća.
 • u programu TEHCRO razlikujemo tri projektne kategorije:
 1. Tehnologijsko-poslovni centri,
 2. Tehnologijski inkubatori,
 3. Razvojno-istraživački centri.
 • korisnik u programu TEHCRO je trgovačko društvo u pretežito javnom vlasništvu, uključujući javno-privatna partnerstva.

TEHNIČKA FUNKCIJA (u tvornici komadne proizvodnje)

 • djelatnost oblikovanja proizvoda i proizvodnje u tvornici.
 • djelatnost koja stvara informacije kojima se oblikuje proizvod i proizvodnja u tvornici (proizvodnoj organizaciji) komadne proizvodnje (serijske, poluserijske i pojedinačne).

       NAPOMENA - Tehnička funkcija u proizvodnoj organizaciji s procesnom proizvodnjom predstavlja                specifično područje koje nije obuhvaćeno ovom definicijom.

 • u osnovi ta djelatnost obuhvaća nuđenje proizvoda, proračune (mehaničke, elektromagnetske i slične), funkciju konstruiranja proizvoda i tehnološku funkciju zajedno s djelatnostima razvoja i unapređenja proizvoda i proizvodnje, standardizacije i kontrolne tehnologije.
 • tehnička funkcija predstavlja jedan izvanredno kompleksan podsustav velikog proizvodnog sustava (tvornice).
 • u Tehničkoj funkciji djeluje veliki broj veoma složenih procesa međusobno usko povezanih sa stalnim interakcijskim vezama i međusobnim djelovanjima i što je najvažnije s dominantnim utjecajem ljudskog faktora u svim segmentima.
 • rezultat i proizvod procesa koji se odvija u tehničkoj funkciji je informacija koja se izražava putem tehničkih dokumenata koji se u tom procesu oblikuju.
 • informacije koje se kreiraju u Tehničkoj funkciji ne kreiraju se neovisno jedne od drugih i ne postoje svaka samo za sebe, već moraju biti međusobno logično povezane i čine tijek  informacija – informacijski tijek.
 • uloga tih informacija je - oblikovanje proizvoda i oblikovanje proizvodnje, odnosno služe za upravljanje proizvodnim i poslovnim procesom.
 • Tehnička funkcija (TF) ima izvanredno veliku važnost u proizvodnom sustavu, jer kreira informacije na osnovu kojih se odvijaju proizvodni i poslovni procesi tvornice
 • nema dobre tvornice bez dobre Tehničke funkcije.
 • Tehnička funkcija u širem smislu može obuhvatiti sve djelatnosti tvornice koje se bave tehnikom.
 • Tehnička funkcija je podsustav unutar tvornice kao proizvodnog
 • to je segment pripremnih funkcija tvornice.

Cilj tehničke funkcije je stvaranje informacija  koje će  visokom tehničkom razinom i kvalitetom  u  kratkim rokovima:

 • dugoročno stvarati ugled na tržištu,
 • postizati visoku tehničku razinu proizvoda,
 • stvarati preduvjete za skraćenje roka isporuke proizvoda kratkim rokovima izrade informacija, kvalitetom informacija, organizacijom informacija, odnosno  podlogama za  kvalitetan rad ostalih funkcija,
 • stvarati preduvjete za visoku kvalitetu proizvoda kvalitetom informacija,
 • stvarati preduvjete za konkurentnu cijenu proizvoda kvalitetnim i tehnologičnim rješenjima i informacijama koje omogućuju  kvalitetan rad ostalih službi.

TEHNIKA

 • grč. τέχνη, umijeće, vještina.
 • skup je svih oruđa i znanja proizvodnje koja su se kroz povijest razvijala i koja čovjeku omogućuju djelovanje na prirodu u svrhu prilagodbe prirodnih resursa svojim potrebama.
 • riječ tehnika u smislu umjetne tehnike (stvari i hrane) upotrebljava se sve rjeđe. Njeno značenje postupno, premda neopravdano, preuzima riječ tehnologija.
 • postoji više od 160 definicija tehnike.
 • tehnika upućuje na sva umijeća koja ljudima omogućuju da svoje izume i otkrića upotrebe za zadovoljavanje svojih potreba i želja.
 • sada živimo u dobu vrhunskih tehnika za razliku od onih jednostavnih s početka ljudske prapovijesti.
 • razdoblje industrijske tehnike započelo je pred oko 200 godina.
 • u širem smislu riječi ona obuhvaća sve vrste tvorevina koje su rezultat ljudskih aktivnosti, uključivo građevine, strojeve, instalacije, uređaje, oružja, materije, sirovine i dr, kao i načine njihove izgradnje, izrade, obrade ili prerade. Uključeni su i načini i objekti za lov, uzgoj, zaštitu, njegu i preradu životinja i biljaka ili njihovih prirodnih produkata za industrijske ili prehrambene potrebe.
 • pojam tehnike pokriva i sve intelektualne aktivnosti, znanja i postupke, neophodne za navedene načine gradnje, izrade, obrade i prerade, kao i sredstva i znanja s područja organizacije, planiranja i upravljanja proizvodnjom ili pratećom administracijom, kao i sve vrste sredstava i znanja za sve oblike komunikacija, te skupljanja, selekcije, obrade, pohrane i čuvanja informacija.

Stevan Kukoleča navodi ove izraze za tehniku: vještina, mehanička spretnost, umješnost, zanat, umjetnost, znanost. U nastavku natuknice tehnika Kukoleča razrađuje pet uporaba riječi tehnika:

 1. tehnika je oznaka za umješnost (mahom svladana učenjem) rutinskog izvođenja radnih procesa bilo koje vrste, kako u proizvodnji tako i izvan nje. Tako se npr. upotrebljava sintagma tehnika sviranja glasovira.
 2. tehnika je naziv za opremu za izvođenje radnog procesa kao što su instrumenti i pribor.
 3. upotreba naziva tehnika za sredstva rada u industrijskim ili zanatskim organizacijama, za strojeve, alate, aparate, uređaje, prometala itd.
 4. skup metoda ili znanstveno ili iskustveno formuliranih rješenja za primjenu i provođenje znanstveno definiranih ili u praksi otkrivenih spoznaja pri zadovoljavanju zahtjeva i potreba realnog života, u gospodarskoj proizvodnji i razmjeni, u znanosti, medicini, zdravstvenoj zaštiti, umjetničkim ostvarenjima, u domaćinstvima ili pri organiziranju osobnog života i sl. Pritom tehnika obuhvaća:
 5. konstrukcijska rješenja novih stvari (industrijskih, građevinskih, rudarskih i sličnih proizvoda)
 6. rješenja tehničkih (obično se navodi sintagma tehnoloških) procesa provođenjem kojih se prave (konstruirane) stvari
 7. samu provedbu tehničkih procesa u praksi, kojima se od konstrukcijskih rješenja postupcima proizvodnje dolazi do tehničkih proizvoda«.
 8. znanstveno područje (skup znanstvenih grana) koje, polazeći od općih zakona fizike, kemije, biologije itd., proučava u prvome redu primjenu navedenih znanstvenih dostignuća u proizvodnji, uz istovremeno istraživanje novih mogućnosti i projektiranje novih rješenja, njihovu provjeru, uvođenje u život i daljnje razvijanje. Za ovu je definiciju primjereniji termin tehničke znanosti
 • podjela tehnike (prema prof.dr. Igoru Čatiću): generičke tehnike: materijalika, energetika i informatika i ostale (prema pretežnom izlazu) - mijene (proizvodna tehnika), prijenosa i pohrane

TEHNOLOGIČNOST KONSTRUKCIJE

 • prilagodljivost konstrukcijskih rješenja na crtežu tehnološkim zahtjevima proizvodnje.

to se provodi izborom:

 • vrste obrade u skladu s mogućnostima tehnološke opreme, npr. izborom različitih provrta u skladu s izborom svrdala, izborom utora prema raspoloživim glodalima
 •  konstrukcijskih dodataka za stezanje kod obrade,
 •  rješenja prema raspoloživim alatima,
 •  rješenja prema logici tehnoloških procesa, mogućnostima montaže i demontaže.
 • tehnologičnost konstrukcijske je rezultat međusobne suradnje i interakcije tehnološke i konstrukcijske funkcije što rezultira manjim troškovima proizvodnje i kraćim rokovima isporuke proizvoda.

TEHNOLOGIJA

 • termin s etimološkim porijeklom u grčkom jeziku od riječi "technologia" ("τεχνολογία")-"techne", "τέχνη" ("vještina") i "logia", "λογία" ("nauka/znanost").
 • razvoj i upotreba alata, strojeva, materijala i procesa koji se koriste prilikom rješavanja određenih ljudskih zadataka. Kao ljudska aktivnost tehnologija je nastala prije znanosti i zanata.
 • upotreba i znanje alata, tehnika, zanatstva, sustava ili metoda organizacije.
 • primjena znanstvenog znanja za praktičnu namjenu posebno u industriji.
 • tehnologija je djelatnost “koja ulaže mnogo truda da bi se proizvod mogao proizvesti s malo truda”. (meni najdraža definicija)
 • "tehnologija" se može odnositi na materijalne objekte, kao što su strojevi hardver ili alati, ali se može odnositi i na šire teme, kao što su sustavi, metode organiziranja i tehnike. Termin se može primjenjivati generalno ili na specifične oblasti, kao što su "konstrukcijska tehnologija", "medicinska tehnologija" ili "vrhunska tehnologija".
 • izvorna definicija tehnologije potječe od J. Beckmanna. On je 1777. tehnologiju definirao kao sveobuhvatnu znanost o isprepletenosti tehnike, gospodarstva i društva. Ta je definicija duboko smislena i valja je primjenjivati kao najopćenitiju definiciju tehnologije ili kao definiciju metateh-nologije (nadtehnologije). Ona omogućuje prirodno povezivanje tehnike s gospodarstvom i posebno s društvom.
 • tri definicije tehnologije.
 1. definirana kao znanost o tehničkim postupcima pri preradbi sirovina u proizvode..
 2. u vulgarnom smislu, označuje svaki radni proces fizičkog i umnog rada u gospodarstvu i izvan njega
 3. označava tehnologiju kao znanstveno područje koje proučava mehaničke, kemijske, toplinske, termokemijske, elektrokemijske, biokemijske i slične procese, istražuje nove mogućnosti takvih procesa i proučava mogućnost projektiranja njihova uvođenja u proizvodnju. A to je zapravo definicija tehnike

OECD je razvio klasifikaciju proizvoda sa stanovišta tehnologija u 4 razine:

 • Visoke tehnologije – avionska industrija, računala i farmaceutika
 • Srednje visoke tehnologije – motori, električna oprema i većina kemijske  industrije
 • Srednje niske tehnologije – gume, plastika, bazični metali i brodogradnja
 • Niske tehnologije – proizvodnja hrane, tekstil, odjeća i obuća
 • prema definiciji OECD-a "istraživanjem intenzivni sektori"  su oni koji ulažu vise od 5% prihoda (turnover) u I&R, dok oni s ulaganjima manjima od 1% pripadaju sektoru niskih tehnologija (OECD, 1988.)

           Referenca: OECD, (1988), The measurement of high technology,

 • tehnologijom se često naziva i jedna od funkcija (uz konstrukciju, projektiranje i sl.) u proizvodnoj organizaciji. U tom slučaju tehnologija je djelatnost oblikovanja proizvodnje i definiranja tehnoloških procesa kojima se proizvode dijelovi, sklopovi i sam stroj, a obuhvaća izradu tehnološke dokumentacije, definiranje i konstruiranje alata i naprava, određivanje vremenskih standarda za proizvodnju, praćenje proizvodnje i djeluje na sve funkcije tvornice. Ta je djelatnost prijeko potrebna za odvijanje proizvodnje te organiziranje i planiranje cijelog proizvodnog ciklusa, a iz tehnoloških dokumenata crpe se informacije za upravljanje poslovnim i proizvodnim procesom.

TEHNOLOŠKA DOKUMENTACIJA

 • Postupnik (projektirani slijed operacija u proizvodnom procesu)
 • Lista operacija (detaljan opis izvođenja operacije, sa crtežima obrade, zahvatima, režimima obrade i sl.)
 • NC, CNC  program za CNC strojeve i CAD/CAM.

TEHNOLOŠKI PARK

 • poduzeće u vlasništvu, grada , županije, a  vrlo često i sveučilišta osnovano sa zadatkom poticanja razvoja poduzetništva na području visokih tehnologija i razvoja proizvoda. Može imati sve značajke  i poduzetničkog inkubatora,  ali na području visokih tehnologija i razvoja.
 • obično su tehnološki parkovi povezani sa sveučilištem.
 • u tehnološkom parku su poduzetnici koji se prvenstveno bave područjem visokih tehnologija i razvojem proizvoda, odnosno u tehnološkim parkovima se razvija „poduzetništvo temeljeno na znanju“.
 • u tehnološkim parkovima se većinom odvija proces inkubacije novih, malih poduzetničkih tvrtki, ali i ne mora. 
 • u nekim tehnološkim parkovima težište stavljaju na poduzetnike u rastu i razvoju, odnosno samo na privlačenje i „udomljavanje“  poduzeća s područja visokih tehnologija.
 • vrlo slični tehnološkim parkovima po svom djelovanju su i tehnopolisi,  znanstveni parkovi, inovacijski centri,  tehnološko inovacijski centri i slično.
 • resursi okoline koji su nužni za tehnološki park:
 1. obrazovani ljudi ( prvenstveno tehničko obrazovanje)
 2. blizina tehničkih fakulteta  i tehničke  srednje škole
 3. industrija i industrijska tradicija
 4. financijska potpora
 5. definirana strategija razvoja i politika koja razumije potrebe razvoja

TEHNOLOŠKI PARK ZAGREB (TPZ)

 • Zagreb, Dragutina Golika 63
 • www.raza.hr
 • Tehnološki park Zagreb je prvi tehnološki park, poduzetnički inkubator za visoke tehnologije u Hrvatskoj, osnovan 1994. godine u okviru koncerna KONČAR. Nakon nekoliko godina, 1998. Grad Zagreb je kupio trgovačko društvo Tehnološki park i postao jedini vlasnik.
 • osnovan je sa zadatkom da potiče  poduzetništvo i privatnu inicijativu na području razvoja proizvoda i visokih tehnologija i i kao inkubator pomaže malim poduzetnicima  u početnoj fazi razvoja.
 • Tehnološki park Zagreb djeluje u okviru Programa poticanja razvoja  obrta, malog i srednjeg  poduzetništva u Gradu Zagrebu
 • Tehnološki park je danas poslovni odjel Razvojne agencije Zagreb d.o.o.
 • ubrzo nakon osnivanja TPZ je postao najveća koncentraciju poduzetnika na području razvoja, inovacija i visokih tehnologija u Hrvatskoj.
 • Tehnološki park Zagreb slijednik je trgovačkog društva KONČAR-Tehnološki park d.o.o., osnovanog 1994. godine. Nakon osnivanja Tehnološki park je mijenjao vlasnike, nazive i adrese (iako je ostao na istom mjestu), do sadašnjeg stanja u kojem je dio Razvojne agencije Zagreb.
 • prema ostvarenim rezultatima na području razvoja proizvoda Tehnološki park Zagreb je jedan o najboljih tehnoloških pakova u Srednjoj Europi.
 • rezultati rada (do 2012.) - 11 patenata, izvoz u 48 zemalja svijeta, 25-30 novih proizvoda godišnje, 153 nagrada i priznanja na svim svjetskim izložbama inovacija.
 • do početka 2012. kroz proces inkubacije u Tehnološkom parku prošlo je 55 malih, privatnih poduzeća.

GRUPNA SLIKA (200KB)

Poduzetnici iz Tehnološkog parka Zagreb 2004. godine

(Izvor slike: arhiva autora)

TEHNOPOLIS

 • Polis (ˈpɒlɨs/; πόλις, ) – grad-država kod antičkih Grka.
 • naziv koji se koristi za veliki znanstveni ili tehnološki park u kojem su poduzeća temeljena na znanju s područja visokih tehnologija.
 • nekoliko primjera tehnopolisa:
 • Technopolis Innovation Park Delft (Nizozemska) uz Delft University of Technology
 • Muthoot Technopolis, Information Technology park u gradu  Kochi, India.
 • Technopolis, Mechelen (Belgija), za biotechnologiju i  mikro-electroniku
 • Tehnopolis, Pulkovo, kraj Moskve, Rusija.

TEHNOPOLIS ZAGREB (projekt za budućnost)

 • Tehnopolis Zagreb bit će „Tehnološki grad na Savi“,  „Silicijska dolina“ na obali Save.
 • graditi će se na mjestu „nesuđene“ Sveučilišne bolnice u Blatu, građene prije 1990-tih samodoprinosom građana, a od 1995. je u likvidaciji. U nju je uloženo do sada više od dvije milijarde kuna.
 • to je upravo idealno mjesto za Tehnopolis.
 • objekt je smješten na južnoj obali Save, na području koje se zove Blato, na ulazu u Zagreb, ima 000 m2, a gotovo 40% je završen.  Smješten je na ulazu u Grad Zagreb, vezan je uz moderne prometnice i autoput, a blizina Save omogućiti će mu i prometne veze rijekom.
 • u tom Tehnopolisu će biti mnogo proizvodnih poduzeća, malih i velikih, početnika i „zrelih“ poduzeća, koja će proizvoditi proizvode konkurentne na svjetskom tržištu, povećavati izvoz i zapošljavati  mnogo ljudi.
 • to će biti institucija, objekt u kojem će se „stvarati“ poduzetnici, nova poduzeća, novi izvozni proizvodi i nova radna mjesta.
 • Tehnopolis mora biti središte Hrvatskog inovacijskog sustava koji će povezivati sve institucije što razvijaju i stvaraju inovativne proizvode, te služe za potporu procesu komercijalizacije inovacija i razvoja poduzetništva.
 • u tom inovacijskom sustavu biti će uključen i obrazovani sustav od srednjih škola do fakulteta koji će poticati i razvijati kreativnost i inovativnost budućih poduzetnika.
 • temelj razvoja Tehnopolisa bit će kreativnost, a često su inspiracija znanstvenicima upravo umjetnici. Kao što je rekao naš veliki umjetnik Nenad N. Bach: „Sve velike tehnološke revolucije desile su se na plodnom glazbenom tlu, dakle nije dovoljno izgraditi Tehnopolis, već potaknuti kulturni razvoj čitavog grada, ne bi li privukli one najkreativnije“.
 • Tehnoplis ćemo povezati  i s našim korijenima u znanosti pa će se u Tehnopolis dolaziti Avenijom Slavoljuba Penkale, središnji trg će se zvati Trg Ruđera Boškovića, prometnica koja ide kroz Tehnopolis zvat će se Ulica Nikole Tesle, a svaki objekt (toranj) nositi će ime naših velikana, nobelovaca Vladimira Preloga i Lavoslava Ružićke, zatim Fausta Vrančića,  itd. Nećemo zaboraviti niti velikane na području kulture kao što je Marko Marulić. Imati ćemo dvije Dvorane slavnih - Muzej naših velikana, s najvećim našim znanstvenicima i njihovim rezultatima  i Izložbu najboljih proizvoda iz Tehnopolisa.
 • taj projekt će (jednom) pokrenuti Zagreb, a time i Hrvatsku.
 • to je za sada još uvijek samo san.
 • sada je objekt bolnice u Blatu zapušten i devastiran, uništava se svakodnevno i čeka ljude s vizijom i znanjem koji će ga pretvoriti u Tehnopolis Zagreb.

BOLNICA U BLATU-1

BOLNICA U BLATU-2

Sveučilišna bolnica u Blatu danas

(Izvor slike: arhiva autora)

TEJLORIZAM

 • tejlorizam (taylorizam), sustav organizacije (podjele, normiranja, nagrađivanja) rada nazvan po am. inženjeru W. F. Tayloru; cilj mu je postizanje maksimalne proizvodnosti rada i maksimalnoga profita.
 • predstavlja fazu u razvoju menadžmenta u kojoj su postavljene osnove moderne znanosti o menadžmentu.
 • početak znanstvenog menadžmenta.
 • razvoj znanstvenog menadžmenta se vezuje za američkog inženjera Fredericka Taylora (1856.- 1915.) koji je prvi istakao nužnost korištenja znanstvenih metoda u proučavanju i primjeni menadžmenta.
 • suštinu tog pristupa čini pronalaženje tzv. „najboljeg načina“ obavljanja određenog posla.
 • pošto su kvalificirani radnici u to vrijeme bili rijedak resurs, rast produktivnosti se mogao ostvariti razvojem metoda selekcije, obuke i motivacije radnika.
 • simbol tejlorizma je „štoperica“ kojom je mjerio pokrete od rada.

TEMELJNI KAPITAL

 • upisani kapital od dioničara ili drugih osoba, što ovisi o pravnom obliku društva i utvrđuje se zakonom pojedine države. Upisani kapital može biti uplaćen u cijelosti ili djelomično.
 • minimalni iznos temeljnog kapitala za društva s ograničenom odgovornošću je 20.000,00 kuna, a dionička društva 200.000,00 kuna

TENDER

 • pisani poziv za ponudu za natječaj detaljno napisanim propozicijama natječaja.
 • u određenim slučajevima kupac prodaje tender svim zainteresiranim dobavljačima.
 • tender je ponuda na javnom nadmetanju koja se podnosi u određenoj formi, na temelju objavljenog “poziva za ponudu” (invitation to tender), a sastoji se od tri dijela: komercijalnih uvjeta ponuđača, tehničke dokumentacije i bankarske garancije.
 • raspisatelj natječaja oglašava – posredstvom medija ili na drugi način – namjeru uklanjanja ugovora s najpovoljnijim ponuđačem isporuka, odnosno izvođenja radova i oglasom ujedno određuje uvjete i najkasniji rok do kojeg će primati ponude. Među tim uvjetima često se nalazi i davanje od strane ponuđača, odnosno njihovih banaka ponudbene garancije.
 • u zavisnosti od nacionalnih propisa postupak provođenja natječaja može biti uređen ili neuređen.

TEST (PROGRAM)

 • program u početku iz HIT-a. (HIT je likvidiran), sada ga je preuzeo Bicro-Hamag
 • Program TEST je bio najvažniji instrument davanja državnih poticaja primijenjenim istraživanjima u području tehnologije, s naglaskom na poticanje razvoja visokih tehnologija. Kroz program TEST financirali su se oni istraživački projekti pokrenuti od hrvatskih znanstvenika kojima se razvijaju nove tehnologije i koji po završetku istraživačke faze streme daljnjoj komercijalizaciji i stvaranju novih proizvoda ili usluga.
 • projektima unutar programa TEST financiraju se pretkomercijalne istraživačke djelatnosti razvoja novih tehnologija (proizvodi/procesi/usluge) do faze izrade originalnih rješenja (prototip, pilot rješenje) te ona istraživanja koja povezuju temeljne znanosti i njihovu tehnologijsku primjenu, a od značaja su za razvoj industrijskih i gospodarskih grana.
 • u programu TEST mogu sudjelovati sve znanstvene i akademske ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija ili Upisnik visokih učilišta koji se vode pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Druge fizičke i pravne osobe mogu u programu TEST sudjelovati ukoliko s nekom od tih institucija sklope poseban ugovor o suradnji.

TIM

 • grupa osoba koja zajednički radi na ostvarenju cilja.
 • tim je mala skupina ljudi u kojih zajednički ciljevi imaju prednost i koji usklađeno djeluju da bi ih ostvarili.
 • koristan način rada koji potiče suradnju različitih stručnjaka.
 • dobar timski rad je preduvjet za:
 • uspješno rješavanje složenih problema
 • razvijanje kreativnosti
 • uspješno vođenje projekata unapređenja
 • timski rad se najbolje koristi kod  rješavanja važnih, složenih problema za koje je potreban kreativan, poticajan pristup i koji zahtijevaju malo više vremena. To treba biti dugoročni oblik suradnje.
 • kod rješavanja hitnih zadataka, timski rad se ne koristi, već se koristi postojeće znanje i hijerarhijsko odlučivanje.

Važne značajke tima :

 • različita stručna znanja,
 • različita motrišta na problem,
 • različitost mišljenja,
 • različite osobine ličnosti članova tima,
 • različita osobna iskustva,
 • različiti pogled na problem daje cjelovitu sliku problema.

Da bi tim bio efikasan potrebno je:

 • jasan cilj,
 • samopouzdanje članova tima,
 • odnos poštovanja, korektnosti, tolerancije i povjerenja,
 • neformalna i ugodna radna atmosfera,
 • “ kritična masa “ znanja,
 • jasno komuniciranje,
 • sposobnost slušanja, prilagođavanja,
 • rješavanje problema bez odlaganja,
 • svaki član tima ima svoj interes u radu i rezultatima.

THINK-TANK

 • (engl.) – skupina ljudi organizirana za interdisciplinarna istraživanja, koja razmišlja o novim idejama na pojedinom području i daje savjete o tome što treba učiniti.

TIPIZACIJA

 • slično kao i standardizacija.
 • tipizacija se najčešće usmjerava na gotove proizvode,  dok standardizacije u pravilo pokriva sva područja djelatnosti.

TOLERANCIJA (mjerna tolerancija u tehnici)

 • mjerna tolerancija je propisano dozvoljeno odstupanje oblika i dimenzija strojnih dijelova od apsolutno točnih. Da bi se omogućila funkcionalnost svakog strojnog dijela, unatoč nemogućnosti dosezanja apsolutne točnosti dimenzija i oblika, potrebno je u fazi konstruiranja propisati njihove prihvatljive dimenzije.
 • dopušteno odstupanje o tražene veličine.
 • apsolutna točnost dimenzija i oblika strojnih dijelova, ne samo da nije moguća, nego nije niti nužno potrebna za pravilnu upotrebu stroja. Ponekad mjere i oblici dopuštaju veća, a nekad manja odstupanja.
 • izbor pravilnog stupnja točnosti pojedinih dimenzija i oblika dijelova stroja je zadatak konstruktora, koji mora uskladiti zahtjeve funkcionalnosti strojnih dijelova s ekonomičnošću izrade. 
 • kod kotiranja uvijek se upisuje i tolerancija, dopušteno odstupanje mjera, jer je nemoguće tehnološki izraditi neki dio u apsolutno točnim mjerama koje su propisane u na crtežu.
 • zato konstruktor definira dopušteno odstupanje od traženih mjera na taj način da uz kotu (kotni broj)  stavi i dopušteno odstupanje u (+) i( -).

Mjerna_tolerancija

Definiranje tolerancije mjera

(izvor slike: https://hr.wikipedia.org/...)

 

TOVARNI LIST

 • dokument za praćenje robe u prijevozu željeznicom, brodom, cestom ili avionom.

TOYOTA WAY

 • čuvene menadžerske vrijednosti i poslovne metode koje su propisane u Toyoti i definiraju način njihovog rada i poslovnu filozofiju.
 • tome su napisane brojne knjige koje su proučavale uspjeh Toyote.

Toyota Way ima 4 komponente: 

 1. dugoročno razmišljanje kao temelj za menadžerske odluke.
 2. dobar proces daje dobre rezultate.
 3. stvaranje dodane vrijednosti organizacije kroz razvoj svojih ljudi i partnera
 4. neprekidno rješavanje problema u korijenu pokreće učenje organizacije.“

TRANSFER TEHNOLOGIJE

 • prijenos znanja, tehnologije, izuma, rezultata istraživanja i razvoja od znanstvene zajednice, laboratorij, nekog poduzeće prema nekom drugom poduzeću koje će ga plasirati na tržište
 • kada se govori o transferu tehnologije, onda se misli na transfer (prodaju) znanja kroz dokumentaciju o konkretnom proizvodu koji se može prodati na tržištu.
 • nema transfera tehnologije bez transfera znanja.
 • kada se govori samo o transferu znanja, tada se obično misli samo na opća znanja o pojavama, procesima, proizvodima, matematičkim formulama, načelima, softverima i slično koja se mogu predavati kroz obrazovne procese na fakultetima i školama.

Transfer tehnologije se u grubo može odvijati kroz:

 • prodaju licencije za neki konkretan  proizvod ili neku tehnologiju,
 • prodaju cijelog poduzeća, zajedno s inovacijom, odnosno znanjem o proizvodnji nekog proizvoda.

Na transfer svoje tehnologije, odnosno prodaju licencije nekog svog proizvoda poduzetnik se može odlučiti u sljedećim slučajevima:

 1. odustaje od proizvodnje, jer treba novaca,
 2. odustaje od proizvodnje, jer zaključuje da nema dovoljno financijskih, proizvodnih, upravljačkih i marketinških resursa da iz svoje inovacije napravi proizvod koji će biti konkurentan na tržištu,
 3. odustaje od nastupa na nekom tržištu (obično udaljenom tržištu), jer zaključuje da nema dovoljno resursa da bude prisutan na tom tržištu.
 • prije transfera tehnologije inovaciju u proizvodu treba zaštititi.
 • u nekim slučajevima transfera tehnologije prodaje se patent i patentna dokumentacija, a u drugim slučajevima se kroz licenciju prodaje samo tehnička dokumentacija, nacrti i tehnološka dokumentacija, za proizvodnju nekog proizvoda koja nema inovativnu razinu da bi se mogla zaštititi patentom, ali kupcu omogućuje kroz dokumentaciju proizvodnju proizvoda.

TRANSPARENTNOST

 • otvorenost u radu,
 • izraz transparentnost često se upotrebljava u jeziku EU, a znači otvorenost u radu institucija Zajednice.
 • povezan je s raznolikim zahtjevima za širim pristupom javnosti informacijama i dokumentima EU, većim angažmanom u procesu odlučivanja i jednostavnije sročenim tekstovima (pojednostavljivanje Ugovora, konsolidiranje i bolje sastavljanje zakonskih propisa).

TRANZICIJA

 • lat. - transative – prijeći, prijelaz
 • pojam kojim se označavaju tzv. tranzicijske zemlje, zemlje koje su u prijelazu iz socijalističkog  gospodarstva u tržišno, kapitalističko  gospodarstvo, tj. iz socijalizma u parlamentarnu demokraciju.
 • sveobuhvatan proces strukturnih promjena i prijelaz “iz socijalizma u kapitalizam”, povratak u tržišno gospodarstvo i u građansku demokraciju
 • kao svjetski proces započeo je 90-ih godina 20. stoljeća, u svim postkomunističkim zemljama, u nekim je zemljama (kao npr. u Hrvatskoj) zastupljen sve do danas. Sami uzrok tranzicije su gospodarske krize koje su u tim socijalističkim zemljama nastupile zbog pada komunizma. U tim zemljama su tada po prvi puta provedeni demokratski izbori.
 • osnovna značajka suvremene tranzicije je postupak ubrzane privatizacije koji je razorio mnoga gospodarstva i društva u većini od tih zemalja.
 • tranziciju prati:
 • drastičan pad industrijske proizvodnje,
 • rasprodaja bogatstva države – od gospodarskih do prirodnih,
 • nagli porast nezaposlenosti i osiromašenje većine stanovništva,
 • presporo rješavanje katastrofalnih ekoloških stanja,
 • drugi je oblik „epohalnog društvenog inženjeringa“ (za razliku od revolucije) kada se nakon radikalnog prekida sa starim sustavom ne istražuju neki novi putovi već se naprosto preslikavaju gotovi institucionalni obrasci (uz manje lokalne prilagodbe) iz društava koja služe kao uzori ( to je, primjerice, smisao „puta u Europu“, i to odmah bez odlaganja). No kako zatečena kultura selektivno redizajnira institucionalne transplante iz društvenog uzora, nameće se potreba za duljim razdobljem u kojem će posuđene institucije „zaživjeti“ .To se razdoblje u kojem se ponovno susrećemo sa shemom „projekt–realizacija“, radi diskurzivne distinkcije naziva – tranzicija. (akademik Josip Županov)

TRANZICIJSKE ZEMLJE

 • zemlje u tranziciji, odnosno one koje prolaze proces tranzicije.
 • zemlje u tranziciji su: Estonija, Latvija, Litva, Poljska, Češka, Slovačka, Bjelorusija, Ukrajina, Moldavija, Mađarska, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Rumunjska, Bugarska, Albanija, Makedonija, Ruska federacija, Kazastan, Gruzija, Armenija, Azerbejdžan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan i Kirgistan.

TRANZICIJSKI INDIKATORI

 • sustav kvalitativnih pokazatelja za zemlje u tranziciji.
 • objavljuje ih EBRD, a u skladu s njima, vrijednostima od 1 do 4+ vrednuje se restrukturiranje i privatizacija poduzeća, liberalizacija tržišta i stanje financijskih institucija.

TRGOVAC

 • označava posrednika između proizvodnje i potrošnje.
 • trgovac nabavlja robu i osigurava skladištenje i prodaju robe.
 • u pravu, trgovac je pravna ili fizička osoba koja samostalno i  trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu.
 • samu trgovinu je Benedikt Kotruljević (Benko Kotruljić, Dubrovnik oko 1400. - 1468.) ovako definirao: „Trgovina je vještina ili skup pravila po kojima legitimne (vlasne) osobe pravično vladaju u trgovačkim  stvarima radi očuvanja ljudskog roda i s nadom u dobitak“. Zaključio je da je ta definicija savršena
 • a o trgovčevu moralu Kotruljević je napisao: "Vrline trgovca su: razboritost, znanje, pouzdanje, sreća, čestitost, marljivost, spretnost, lukavost (kao domišljatost) , skladnost, pravednost, postojanost, ugled, darežljivost, mirnoća duha."

TRGOVAČKO DRUŠTVO

 • pravna osoba čiji su osnivanje i ustroj određeni Zakonom o trgovačkim društvima (NN 107/07, 146/08, 137/09). Trgovačka društva mogu se podijeliti na društva osoba i društva kapitala.

Društva osoba jesu

 • javno trgovačko društvo,
 • komanditno društvo,
 • gospodarsko interesno udruženje

      Društva kapitala jesu: 

 • dioničko društvo,d.d.
 • društvo sa ograničenom odgovornošću – d.o.o.
 • trgovačko društvo svojstvo pravne osobe stječe upisom u sudski registar. Trgovačko društvo gubi svojstvo pravne osobe brisanjem toga društva iz sudskog registra.
 • trgovačko društvo odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.
 • predmet poslovanja trgovačkoga društva može biti obavljanje svake dopuštene djelatnosti.

TRGOVINSKA BILANCA

 • razlika između ukupnog izvoza i uvoza neke države.
 • povoljna je trgovinska bilanca ako ukupan izvoz premašuje ukupan uvoz.

TROŠAK

 • rashod za ostvarenje određenog učinka ili cilja.

TROŠKOVNIK

 • u kontekstu ugovora o izvođenju radova, dokument koji sadrži zadaće po stavkama, koje će se izvršiti prema ugovoru s jediničnim cijenama, a koji naznačuje količinu za svaku stavku te odgovarajuću jediničnu cijenu.

TROUBLESHOOTER

 • eng.- upute za rješavanje problema na logičan i sustavan način,
 • čovjek koji rješava probleme.

TRŽIŠTE

 • prema filozofiji liberalnog kapitalizma:
 • prostor gdje se nalaze ponuda i potražnja robe.
 • slobodno tržište i konkurencija na njemu jedini pravi regulator ponašanja i razvoja, a “dobro” je ono što omogućuje djelovanje slobodnog tržišta i brutalnu borbu na njemu
 • tržište je sila koja regulira odnose, ocjenjuje tko je dobar i bolji, a tko je loš, tko će uspjeti, a tko će propasti
 • tržište je bezosjećajna sila koja sve pokreće i utječe na sve bez razlike, čime se žele opravdati posljedice koje nastaju
 • slobodno tržište otvara prostro za konkurenciju i potiče inovacije, razvoj, istraživanj
 • slobodno tržište omogućuje prevlast velikih, moćnih i bogatih koji na taj način vladaju svijetom.
 • kada je Zapadni svijet 2009. ušao u krizu, sva pravila slobodnog tržišta koja su nametala svijetu su kod sebe ukinuli ( u prvom redu Njemačka i Francuska) i prevladao je tzv. „gospodarski patriotizam“ kojim su zatvarali svoja tržišta i štitili svoju robu i svoje proizvođače.
 • pravila slobodnog tržišta uglavnom se nameću malim zemljama (kao što je Hrvatska) kojima se omogućuje slobodan ulaz robe velikih multinacionalnih kompanija koje uništavaju proizvodnju u malim i nerazvijenim zemljama.u konačnici, i tržište su ljudi koji kupuju i prodaju, pošteni ili nepošteni, koji varaju ili ne varaju, koji kradu ili ne kradu, koji odlučuju po svojim interesima i mogućnostima.

TRŽIŠTE KAPITALA

 • sva međusobno povezana tržišta financijskog kapitala (novca i vrijednosnih papira)

TULIPANSKO LUDILO

 • tulipmania,
 • razdoblje od 1636. do 1637. u nizozemskoj povijesti, kada su cijene lukovica tulipana dosegle nevjerojatne vrijednosti, a onda se naglo strmoglavile.
 • to se smatra prvim špekulantskim, financijskim  mjehurom (ili ekonomskim mjehurom).
 • cijela nacija je počela ludo trgovati lukovicama i vrhunac je dosegnut kada je cijena lukovica tulipana dosegla i do  4.150 guldena, dok je dobar majstor godišnje zarađivao 300 guldena.
 • u veljači 1637. cijena tulipana drastično pala i mnogi ljudi su bankrotirali.
 • tulipani su u Nizozemsku doneseni iz Turske 1593. godine.
 • „filozofija“ tulipanskog ludila ugrađena je u sve svjetske financijske krize koje su izbijale tijekom sljedećih stoljeća.

TQM

 • eng.- Total Quality Management.
 • potpuno upravljanje kvalitetom.
 • pristup upravljanju koji podrazumijeva dugoročnu orijentaciju ka kontinuiranom poboljšanju kvalitete koja će zadovoljiti i premašiti očekivanja kupaca.
 • TQM je zapravo jednostavno efikasno upravljanje koje zahtijeva potpunu participaciju svih zaposlenika na svim organizacijskim razinama i smatra se načinom organizacijskog života.
 • Edwards Deming je najzaslužniji za razvoj TQM-a.
 • Demingov krug (prema William Edwardsu Demingu) - PDCA je akronim od engleskih riječi Plan-Do-Check-Act što bi u slobodnom prijevodu značilo Planiraj-Uradi-Provjeri-Djeluj.
 • TQM nije samo ograničen na poduzeća već se može koristiti i u Vladi te ostalim državnim

TVORNICA

 • riječ koju je umjesto njemačke riječi fabrika (s latinskim korijenom fabrico - radionica) „stvorio - izmislio" Bogoslav Šulek u svom rječniku znanstvenog nazivlja koji je tiskao između 1870. i 1880. godine.
 • veće proizvodno poduzeće s mehaniziranim procesom proizvodnje i podjelom rada u tom procesu
 • mjesto za industrijsku proizvodnjuna kojem se odvijaju razni organizirani i međusobno povezani postupci rada koji se temelje većinom na serijskoj ili masovnoj proizvodnji. Zaposlenici rade na raznim strojevima.
 • prva tvornica je osnovana 1770. godine u Engleskomgradu Cromfordu. Uvođenjem parnog stroja povećana je proizvodnost tvornica u početku u Europi, a zatim u SAD-u.

TVRTKA

 • ime pod kojim društvo posluje,
 • imaju je društva pravne osobe, ali i obrti.
 • upisuje se u sudski registar trgovačkog suda.

 SLOVO U

UDRUŽENJE OBRTNIKA

 • osnivaju više obrtnika koji se bave istom ili sličnom djelatnošću na području jedne ili više jedinica lokalne samouprave radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa.
 • udruženje obrtnika je pravna osoba.

UDRUŽENJE OBRTNIKA GRADA ZAGREBA

 • Trg Mažuranića 13, 10000 Zagreb

obrtnici u socijalizmu:

 • Udruženje obrtnika promiče, usklađuje , zastupa i predstavlja zajedničke interese članova Udruženja pred tijelima lokalne samouprave, drugim tijelima i organizacijama
 • obvezni članovi Udruženja su obrtnici koji  registriraju obrt na području grada Zagreba.
 • Udruženje obrtnika grada Zagreba, jedno je od pet udruženja obrtnika na području grada Zagreba, uz Udruženje ugostitelja, trgovaca, autoprijevoznika i taksista. Svi su okupljeni u Obrtničkoj komori grada Zagreba.
 • temeljem rješenja Ministarstva unutrašnjih poslova NR Hrvatske, 1947. zabranjuje se rad Savezu udruženja hrvatskih obrtnika, a cjelokupna imovina je sekvestrirana. Slijedeće godine prostor - zgrada u Ilici 49 dodjeljuje se Privrednoj komori Hrvatske odnosno Privrednoj komori Zagreba.
 • mijenja se postupno porezna politika prema obrtnicima, uz ublažavanje poreznog pritiska, postupno se poboljšavaju uvjeti opskrbe, a tu godinu obilježava i donošenje Općeg zakona o zanatstvu. Zagreb već ima oko 380.000 stanovnika, a taj blagi proces promjena zaustavlja pad broja obrtnika.
 • na temeljima bivše Zanatske komore 1959. godine država osniva Zanatsku komoru za grad Zagreb, čija je obveza pomaganje razvoja obrtništva. Ukupna politička i gospodarska kretanja stvarala su klimu isplativosti otvaranja obrtničkih radnji, te je tako zadnjih dana 1951. godina Zagreb bilježio 5550 radnji s 4243 radnika i čak 2737 učenika.
 • Zanatska komora 1955. organizira i prvi Sajam zanatstva bivše zajedničke države. Broj obrtnika raste, a 1958. obrtnici Zagreba izgrađuju poseban paviljon na prostorima Zagrebačkog velesajma.

obrtnici u demokratskoj Hrvatskoj:

 • devedesetu su obilježili prvi višestranački slobodni izbori, a obrtnici su nakon toliko godina dobili uvjete za normalan rad, razvoj i život. U skupštine općina i Skupštinu općine grada Zagreba u sva tri vijeća ulazi više obrtnika nego ikad u povijesti, što je bilo jamstvo da će se voditi više brige o razvoju i uspostaviti normalan odnos prema obrtništvu.

UGOVOR

 • suglasnost fizičkih ili pravnih osoba za nastanak pravnog odnosa.

UGOVOR O AUTORSKOM DJELU (vidi autorski ugovor)

 • u slučaju da se posao koji se obavlja honorarno za tvrtku može smatrati autorskim djelom, najbolje rješenje je potpisivanje Ugovora o autorskom djelu.
 • kod Ugovora o autorskom djelu, ne plaćaju se doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a priznaje se 30% troškova, pa je osnovica za obračun poreza i prireza na porez na dohodak u stvari 70% bruto ugovorenog iznosa.

UGOVOR O DJELU

 • označava ugovor kojim se izvođač obvezuje izvršiti određeni posao, a naručitelj će izvršiti uplatu.
 • u slučaju da se posao koji se obavlja honorarno za tvrtku ne može smatrati autorskim djelom, jedino rješenje je potpisivanje Ugovora o djelu. Prema Ugovoru o djelu, tvrtka naručitelj je dužna uplatiti doprinose i porez i prirez na dohodak.
 • prilikom potpisivanja Ugovora se dogovara bruto ili neto iznos honorara. U iznesenim primjerima se definira bruto iznos.
 • kod Ugovora o djelu, plaćaju se doprinosi za mirovinsko osiguranje (I. i II. stup) i to 15% za I.stup i 5% za II. stup, te doprinosi za zdravstveno osiguranje 15%. Doprinosi za mirovinsko osiguranje se plaćaju "iz osnovice", a doprinos za zdravljeno osiguranje "na osnovicu". Kod Ugovora od djelu nema priznatih izdataka.
 • porez na dohodak se plaća 25% na osnovicu umanjenu za iznos doprinosa koji se plaćaju "iz osnovice", dok prirez ovisi o prebivalištu fizičke osobe koja obavlja posao - za Zagreb je to primjerice 18%, Varaždin 10% itd.

UGOVOR O ZAKUPU

 • ugovor kojim se obvezuje zakupoprimcu dati određeni prostor ili stvar na upotrebu i korištenje uz plaćanje odgovarajuće zakupnine.

UGOVOR O RADU

 • ugovor o radnom odnosu u poduzeću koji se sklapa između poslodavca i posloprimca (zaposlenika).
 • Ugovor se sklapa na određeno ili neodređeno vrijeme.

UHIPP

 • Udruga hrvatskih institucija za poticanje poduzetništva.
 • osnovana je  12. prosinca 2000. u Zagrebu na inicijativu Tehnološkog paka Zagreb.
 • Udrugu su osnovale 22 institucije za poticanje poduzetništva.
 • nažalost, nakon  nekoliko godina zbog nerazumijevanja okoline i Ministarstva UHIPP je prestao djelovati.

UKUPNI PRIHOD

 • predstavlja sve prihode poduzeća.

UPLATA

 • svaki primitak novčanih sredstava.

UPRAVA

 • sastoji se od jedne ili više osoba (direktori) čiji se broj određuje temeljnim aktom društva.
 • Članom uprave može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna.
 • Uprava vodi poslove društva na vlastitu odgovornost.

UPRAVLJANJE

 • eng. – management.
 • koordinirane aktivnosti za usmjeravanje i upravljanje organizacijom
 • u engleskom jeziku, riječ "management" ponekad se odnosi na osobe, tj. na osobu ili grupu osoba s ovlastima i odgovornostima za vođenje organizacije.
 • organizacijska funkcija i proces donošenja odluka kojima se usmjerava poslovanje društva, organizacije ili neke skupine
 • proces upravljanja sastoji se od planiranja, organizacije, rukovođenja i kontrole.
 • funkciju upravljanja u poduzeću vrše vlasnici ili njihovi predstavnici menadžeri, rukovoditelji.
 • NAPOMENA UZ PRIJEVOD POJMA: Pojam "management" u hrvatskom jeziku često se prevodi kao "upravljanje", "vođenje", kada se radi o glagolskim imenicama ili "poslovodstvo", "uprava", kada se radi o osobama, odn. tijelu. Do sada ti pojmovi nisu usklađeni na općeprihvaćenoj razini, što stvara probleme u egzaktnosti i dosljednosti prijevoda, posebice u suodnosu s prijevodom pojma "control" koji u engleskom jeziku sadrži i značajke upravljanja (npr. "remote control" - daljinski upravljač).

UPRAVLJAČKI INFORMACIJSKI SUSTAV (Menadžerski informacijski sustav)

 • poslovni sustav podržan računalom za učinkovito upravljanje i rukovođenje u poduzeću ili organizaciji.

UPRAVLJANJE KVALITETOM

 • usklađene aktivnosti za vođenje i upravljanje organizacijom s aspekta kvalitete
 • vođenje i upravljanje organizacijom s aspekta kvalitete uobičajeno uključuje uspostavu politike kvalitete  i ciljeva kvalitete, planiranje kvalitete , kontroliranje kvalitete , osiguranje kvalitete i poboljšanje kvalitete

UPRAVLJANJE (RUKOVOĐENJE) POMOĆU CILJEVA - MBO

 • engl. - Management by Objectives – MBO,
 • sveobuhvatni sustav upravljanja koji na sustavan način integrira mnoge ključne aktivnosti u menedžmentu, a koji je svjesno usmjeren na djelotvorno ostvarivanje organizacijskih i individualnih ciljeva.
 • način upravljanja usredotočen na ostvarivanje ciljeva koje su zajednički definirali i utvrdili menedžeri i suradnici.
 • temelji se na postavljanju ciljeva za svaki, pa i najmanji, dio poduzeća, od radnog mjesta, odnosno pojedinca preko organizacijskih jedinica nižeg i višeg reda do poduzeća kao cjeline.
 • uključuje postavljanje ciljeva i kontrolu njihova ostvarivanja. Na temelju tako definiranih ciljeva utvrđuje se i odgovarajuća strategija koja odgovara na pitanje kako ih ostvariti.
 • upravljanje ciljevima postupak je koji se koristi za ocjenjivanje djelotvornosti organizacije s obzirom na ostvarivanje ciljeva. Uključuje mnoge važne aktivnosti svjesno usmjerene prema djelotvornom i valjanom ostvarivanju organizacijskih i osobnih ciljeva.
 • upravljanje pomoću ciljeva široko se upotrebljava za osiguranje radne uspješnosti i motiviranje zaposlenih i u tom smislu predstavlja vrlo djelotvoran sustav upravljanja.

UPRAVLJANJE (RUKOVOĐENJE) POMOĆU REZULTATA

 • engl. - Management by Result
 • način upravljanja usredotočen na uspjeh poduzeća, najčešće na rezultat izražen visinom profita kao agregatnog pokazatelja uspjeha poduzeća.
 • kod upravljanja pomoću rezultata treba imati mogućnost usporedbe ciljeva i rezultata. U tom se slučaju ciljevi javljaju kao mjera uspjeha poduzeća.
 •  upravljanje pomoću rezultata prethodilo je koncepciji upravljanja pomoću ciljeva.

UPRAVLJANJE VREMENOM

 • engl. - Time Management,
 • disciplina usmjerena na ekonomiziranje i racionalnu uporabu vremena kao dragocjenog i oskudnog resursa te razvoj metoda i tehnika za unapređivanje metoda rada i efikasnost i korištenja vremena;
 • jedna od  temeljnih vještina menedžerske djelotvornosti.
 • polazište joj je planiranje zadataka, utvrđivanje prioriteta, planiranje i distribucija vremena s obzirom na važnost i hitnost njihova izvršavanja.
 • osigurava da se menedžeri bave pravim poslovima i ključnim problemima.

USTAV EU

 • trenutačno ustrojstvo EU počiva na četiri osnivačka ugovora koji ustanovljuju pravila funkcioniranja Unije. Ta su četiri ugovora sadržajna, ali i komplicirana, te su ih državnici Unije željeli pojednostavniti jedinstvenim, kraćim, jednostavnijim dokumentom koji bi ciljeve Unije izložio na jasniji način.
 • novi dokument (poznat kao «ustavni ugovor» ili «Constitutional Treaty») nalikovat će nacionalnom ustavu – iako EU nije, niti nastoji postati jedinstvenom državom.
 • tekst Ustava bio je završen u lipnju 2004., a predstavnici država članica Europske unije potpisali su ga u Rimu u listopadu 2004. ali još nije stupio na snagu. 
 • na referendumu 2005. Francuska i Nizozemska su ga odbile.

UVOZ

 • nabava robe ili usluga u inozemstvu.

UZORAK

 • primjerak neke robe.
 • reprezentativan dio osnovnog statističkog skupa (promatranog područja) u kojem se promatrana statistička pojava ponaša na približno isti način kao i u cijelom skupu.
 • rezultati dobiveni istraživanjem na uzorku se uopćavaju i statističkim zaključivanjem se donose zaključci o osnovnom skupu.
 • slučajni uzorak rijetko može biti reprezentativan.

 SLOVO V

 

VALUTA

 • novčana jedinica neke zemlje.

VANJSKA TRGOVINA

 • trgovina s drugim državama

VAUČER

 • dokument koji potvrđuje da je neka obveza plaćena.
 • Vaučer se može koristiti umjesto novca i sličan je čeku.
 • Vaučeri su se u nekim zemljama koristili kod „vaučerske privatizacije“ (vidi Privatizacija)
 • Vaučeri koje dobivaju poduzetnici u okviru nekih programa se koriste i kod plaćanja usluga raznih konzultanata

VDE

 • Verband Deutscher Elektrotechniker (Udruženje njemačkih inženjera), osnovano 1893 i preimenovano 1998. u  Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik.
 • jedna od njihovih važnih i poznatih aktivnosti je standardizacija.
 • ulogu VDE-a u  Velikoj Britaniji obavlja  IET, a u SAD IEEE.

VELIKA EKONOMSKA KRIZA (Velika depresija, Velika gospodarska kriza, 1929. – 1933.)

 • nazivi su teškog sloma cijelih nacionalnih gospodarstvau svim važnijim industrijskim državama koja je počela 1929. godine, a očitovala se, između ostalog masovnom nezaposlenošću.
 • u SAD-u, gdje je sve počelo, nakon sloma čitave ekonomije, Svjetska ekonomska kriza prekinula je tzv. "zlatne dvadesete godine".
 • svaki četvrti Amerikanac je ostao bez posla, tako da je oko 15 milijuna ljudi bilo nezaposleno. Prosječne nadnice su pale za 60%, a prihod od poljoprivredeza 50%.
 • kako je do tada ekonomija SAD-a bila vodeća i u neku ruku pokretač razvoja svjetskog gospodarstva, tako se i kriza prelila iz Amerike u cijeli svijet.
 • posljedice su se osjetile u svim zemljama svijeta, a najteže je bilo industrijski razvijenijim državama.

VELIKO GOSPODARSTVO

 • veliki poduzetnici u Hrvatskoj, prema Zakonu o računovodstvu (NN 109/07), su pravne i fizičke osobe ako prelaze dva od tri slijedeća kriterija: ukupna aktiva iznosi 130 mil, kuna; prihod iznosi 260 mil. kuna; imaju 250 zaposlenih.
 • veliki poduzetnici u smislu tog Zakona su i banke, štedne banke, stambene štedionice, institucije za elektronički novac, društva za osiguranje, leasing društva, društva za upravljanje investicijskim fondovima i zasebna imovina bez pravne osobnosti kojom oni upravljaju, društva za upravljanje investicijskim fondovima i imovina investicijskih fondova s pravnom osobnosti, društva za upravljanje obveznim odnosno dobrovoljnim mirovinskim fondovima i zasebna imovina kojom oni upravljaju te mirovinska osiguravajuća društva.

VEZANI OBRTI

 • obrti za čije se objavljenje traži, pored općih uvjeta, ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit.

VIRMAN

 • nalog banci ili zavodu za platni promet da izvrši određenu novčanu transakciju.

VISOKA TEHNOLOGIJA

 • eng.- high tech
 • pojam visokih tehnologija je ušao u svakodnevnu primjenu, ali nije nikada precizno definiran. Obično se koriste dva pristupa kod podjela poduzeća „prema tehnologijama“, od visokih do niskih.
 • podjela se temelji na udjelu istraživanja i razvoja u pojedinom proizvodu u odnosu na ukupne troškove poslovanja i iznosu dodane vrijednosti kod različitih industrija.
 • prema vrstama tehnologija koje se koriste, ali i to se mijenja tijekom vremena
 • kod toga se misli i na one „koji proizvode visoku tehnologiju“ i na „one koji koriste visoku tehnologiju“
 • noviji pristup - prema udjelu istraživanja i razvoja u , odnosno o poslovanju pojedinog poduzeća

OECD je razvio klasifikaciju proizvoda i tehnologija u 4 razine:

 • Visoke tehnologije – avionska industrija, računala i farmaceutika.
 • Srednje visoke tehnologije – motori, električna oprema i većina kemijske industrije.
 • Srednje niske tehnologije – gume, plastika, bazični metali i brodogradnja.
 • Niske tehnologije – proizvodnja hrane, tekstil, odjeća i obuća

VISOKOTEHNOLOŠKA PODUZEĆA

 • poduzeća, utemeljena na znanju  koja razvijaju, proizvode i na tržište plasiraju visokotehnološke proizvode.
 • netko u tu skupinu ubraja i poduzeća koja samo koriste visoku tehnologiju

VISOKOTEHNOLOŠKI PROIZVODI

 • visokotehnološki (high-tech) proizvodi su proizvodi čije se djelovanje temelji na elektroničkim komponentama, softveru, informatici, telekomunikacijama, senzorima, biotehnološkim komponentama, nanotehnologiji, robotici i slično.

VIZIJA

 • iz latinskog visio (gen.: visionis) "viđenje"), "pogled", "izgled".
 • Slika društva, grada, poduzeća, poslova  u budućnosti.
 • Vizije stvaraju vođe (lideri), a sa suradnicima  ih realiziraju.

VJEROVNIK

 • engl. - Creditor
 • u obvezno-pravnom odnosu strana koja je ovlaštena od druge strane (dužnika) zahtijevati da joj preda neke stvari ili nešto učini ili da ne učini nešto što bi inače imala pravo ili da nešto propusti.
 • riječ je o dvostranoobveznom odnosu, a to znači da obje strane (svaka u odnosu na drugu) imaju i tražbinu i dugovanje.

VLASNIŠTVO

 • pravo posjedovanja i raspolaganja proizvodnim i potrošnim sredstvima

VOĐENJE

 • označava mogućnost utjecaja na druge ljude da izvršavaju zadatke vođe.
 • sličan pojam je i upravljanje.
 • danas je popularan pojam za to leadership

VREDNOVANJE RADA

 • označava postupak procjene vrijednosti poslova na radnom mjestu.
 • svaka bi se procjena trebala obavljati analitičkim metodama kojima se raščlanjuju radni zadaci na radnom mjestu.
 • u praksi se za vrednovanje koriste metode procjene s rangiranjem, klasifikacijom, usporedbom zahtjeva, bodovanjem i sl.

VRIJEDNOSNI PAPIR

 • pismena isprava o posjedovanju nekog prava.
 • najpoznatiji vrijednosni papiri su dionice i obveznice.

 SLOVO W

WORLD WIDE WEB

 • skraćeno WWW, W3, ili samo Web, naziv dolazi iz engleskog jezika
 • 'svjetska mreža'; u engleskom riječ web ima značenje razgranate i isprepletene mreže poput paučine) je jedna od najkorištenijih usluga Interneta koja omogućava dohvaćanje hipertekstualnih dokumenata. Dokumenti mogu sadržavati tekst, slike i multimedijalne sadržaje a međusobno su povezani tzv. hiperlinkovima. Za dohvaćanje i prikaz sadržaja koriste se računalni programi koji se nazivaju web-preglednici.
 • web se često pogrešno koristi kao sinonim za Internet, a zapravo predstavlja jednu uslugu kojom se ostvaruje razmjena podataka preko te svjetske računalne mreže.
 • web je jedan od servisa, odnosno aplikacija koji djeluju na Internetu. To je skup tekst-dokumenata i ostalih resursa povezanih hiperlinkovima 
 • povijesni web logotip dizajnirao je Robert Cailliau
 • projekt kojim je počeo razvoj Weba predložili su 1990. u CERN-u engleski inženjer i znanstvenik Tim Berners-Lee i belgijski znanstvenik Robert Cailliau.
 • u ožujku 1989. do tada nepoznati fizičar Tim Berners-Lee zaposlen u CERN-u napisao je dokument pod nazivom “Information management: A proposal”. U njemu je opisao način prijenosa informacija putem Interneta korištenjem hiperteksta, tj. jednostavnim “klikanjem”, što je promijenilo svijet nekoliko godina kasnije. Taj je dokument bio osnova za razvoj World Wide Web-a. Njegov je šef dokument komentirao s "Nejasno, ali uzbudljivo…". Usprkos tome dozvolio mu je nastavak rada.
 • na Božić je godine Tim Berners-Lee je zajedno s belgijskim kolegom Robertom Cailliauom prvi put uspješno uspostavio komunikaciju između HTTP (Hypertext Transfer Protocol) klijenta i servera, i to putem interneta. 
 • prva web stranica pokrenuta je kolovoza 1991. Godine.

WEB 2.0

 • Web 2.0 je trend u World Wide Web tehnologiji baziran na socijalizacijskoj noti koja korisnicima omogućava sudjelovanje u kreiranju sadržaja weba. Termin upućuje na novu verziju, drugu generaciju Weba i hostiranih usluga koja umjesto silosa serviranih podataka (jednosmjeran protok informacija) podrazumijeva interaktivnu dvosmjernu komunikaciju između korisnika i računala te korisnika i drugih korisnika čime korisnik od pasivnog postaje aktivni sudionik.
 • definicija Web-a 2.0: „Filozofija uzajamnog povećanja kolektivne inteligencije i dodane vrijednosti za svakog sudionika dinamičkim stvaranjem i dijeljenjem informacija.“
 • Web 2.0 lekcija: „Posložiti stvari tako da samousluga kupca i algoritamsko upravljanje podacima dosegnu cijeli web, sve do rubova, a ne samo do centra, do dugačkog repa, a ne samo do glave.“
 • sam pojam postaje značajan nakon prve Web 2.0 Konferencije O'Reilly Media 2004. godine. Dopredsjednik tvrtke Tim O'Reilly termin definira kao: „Web 2.0 je poslovna revolucija u kompjutorskoj industriji uzrokovana tretiranjem mreže kao platforme i nastojanje da se shvate pravila uspjeha na toj novoj platformi.“
 • društveni networking je postao sinonim za Web 2.0. On označava aktivno sudjelovanje u virtualnim zajednicama tj. skupina korisnika zajedničkih interesa okupljena oko nekog internetskog servisa (blogovi, forumi, itd.).
 • najpopularniji socijalizacijski webovi (društveni softveri) su Facebook i MySpace.

WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE

 • javno istraživačko sveučilište u Rehovotu u Izraelu, multidisciplinarni istraživački centar s 2.500 znanstvenika, doktoranada, studenata, tehničkog i administrativnog osoblja.
 • tri Nobelovca i tri dobitnika Turing nagrade surađivali su s Weizman Institutom. Institut je 1934. osnovao Chaim Weizman.
 • po kvaliteti istraživanja je na 10. mjestu u svijetu, između 750 instituta.
 • simbol instituta je drvo fikus s mnogobrojnim granama.

WIPO

 SLOVO Z 

ZADOVOLJSTVO KUPCA

 • kupčeva percepcija o stupnju do kojeg su kupčevi zahtjevi  ispunjeni.
 • pritužbe kupca su zajednički pokazatelj niske razine zadovoljstva kupca, ali njihov izostanak ne mora nužno podrazumijevati i visoki stupanj zadovoljstva.
 • čak i kada su kupčevi zahtjevi usuglašeni i ispunjeni, to ne mora nužno osiguravati visoki stupanj zadovoljstva kupca.

ZADRUGA

 • dobrovoljno udruženje zadrugara u kojem svaki član sudjeluje neposredno i koje zajedničkim poslovanjem po načelu uzajamne pomoći unapređuje i zaštićuje svoj gospodarski i drugi profesionalni interes, u cilju ostvarenja svoje osobne i zajedničke dobiti ili drugih interesa zadrugara u skladu sa zakonom i pravilima zadruge.

temeljna zadružna načela:

 • dobrovoljno i otvoreno članstvo,
 • demokratsko upravljanje članova,
 • gospodarska suradnja članova – pravedna raspodjela,
 • autonomija i neovisnost,
 • izobrazba, osposobljavanje,
 • međuzadružna suradnja,
 • briga o zajedništvu.
 • mnogo značajki zadruga imaju danas popularni klasteri
 • prva zadruga u Europi i svijetu osnovana je u Engleskoj 1844. kao potrošačka zadruga. Nakon toga zadruge se osnivaju u drugim zemljama Europe.
 • prva zadruga na hrvatskom tlu osnovana je 1862. godine u Pitomači, kao obrtnička zadruga, pod nazivom “Pitomačka zanatnička zadružnica”. Ova zadruga nije prekidala svoju djelatnost, te i sada djeluje pod nazivom “Prva obrtna štedno-kreditna zadruga”.
 • najstarija zadruga na području Dalmacije osnovana je 1864. godine u Korčuli kao štedno-kreditna zadruga.

ZADRUŽNI SAVEZ

 • pravne osobe upisane u sudski registar sukladno pravilima za upis zadruga i s Hrvatskim savezom zadruga čine jedinstvo zadružnog sustava.
 • zadruge se mogu osnivati i udruživati u teritorijalne i strukovne zadružne saveze radi promicanja zadrugarstva i zajedničkih interesa.

ZADRŽANA DOBIT

 • dio vlasničke glavnice poduzeća, koji je nastao akumuliranjem – zadržavanjem dijela ostvarene dobiti iz prethodnih obračunskih razdoblja. Nalazi se u pasivi bilance stanja i pokazuje vrijednost kapitala vlasnika običnih dionica.
 • na povećanje zadržane dobiti utječe neto dobit obračunskog razdoblja a na smanjenje utječu raspoređivanje dividendi i eventualno gubitak tekućeg obračunskog razdoblja.
 • zadržavanjem zarada poduzeće bi bilo u stanju investirati u fondove i, kao rezultat, očekivalo bi se da zaradi više nego što je zaradilo godinu dana ranije. Za uzvrat, očekivala bi se isplata veće dividende. Kad ne bi bilo nikakvog zadržavanja i kad bi se sve zarade isplaćivale kao dividende, ne bi bilo neto investicija.
 • zadržana dobit zove se još i akumulirana dobit.

ZAGREBAČKA BURZA

 • engl. - Zagreb Stock Exchange.
 • hrvatska burza vrijednosnih papira, osnovana 1991; nastavlja tradiciju Zagrebačke burze za robu i vrednote (1918-1946). Od veljače 1992. pridruženi je član Federacije europskih burza (Federation of European Stock Exchanges – FESE) i Svjetske federacije burzi (Fèdèration Internationale des Bourses de Valeurs – FIBV).
 • Burzu su kao dioničko društvo, neprofitnu i nevladinu instituciju osnovale 23 banke i 2 osiguravajuća društva.
 • dioničari Burze su banke, osiguravajuća društva i privatne brokerske kuće. Pristup trgovini imaju ovlašteni burzovni posrednici, brokeri i 40 brokerskih kuća, članova Zagrebačke burze (članovi mogu biti samo pravne osobe).
 • trgovina vrijednosnim papirima odvija se elektroničkim sustavom trgovine TEST-1 i na javnim dražbama. Na temelju posebnog ugovora s Hrvatskim fondom za privatizaciju, na javnim dražbama prodaju se dionice koje su u postupku privatizacije pripale portfelju Fonda.
 • službeni indeks burze je CROBEX.

ZAHTJEV

 • potreba ili očekivanje koje je navedeno, općenito podrazumijevano ili obvezno
 • "Općenito podrazumijevano" znači da je uobičajena ili zajednička praksa za organizaciju, njezine kupce i ostale zainteresirane strane, da se ta potreba ili očekivanje podrazumijeva.
 • može se dodavati odrednice za pobliže navođenje posebnog tipa zahtjeva, npr. zahtjevi na proizvod, zahtjev na sustav kvalitete, kupčev zahtjev.
 • poseban zahtjev je onaj koji je naveden, npr. u dokumentu .
 • zahtjeve mogu stvarati različite zainteresirane strane.

ZAJEDNIČKI POTHVAT

 • ugovorno povezivanje dva ili više poduzetnika koji će zajednički izvršiti neki posao.

ZAJEDNIČKO TRŽIŠTE

 • sporazum dviju ili više država o uspostavljanju carinske unije i slobodne trgovačke zone.
 • kada je 1957. godine utemeljena, EEZ je ustanovljena s ciljem stvaranja «zajedničkog tržišta» na kojem bi trebalo biti omogućeno slobodno kretanje ljudi, dobara i usluga između zemalja članica, nalik domaćem tržištu, ali bez pregleda na državnim granicama i bez naplate carina.
 • carine između država EEZ-a ukinute su tek 1. srpnja 1968. godine. Ostale zapreke trgovinskoj razmjeni potrajale su sve do 1992. godine, kada je uspostavljeno «jedinstveno tržište».

ZALIHE

 • proizvedena, ali još neisporučena  roba namijenjena prodaji.

ZALOG

 • mogućnost da vjerovnik iz stvari dužnika naplati svoje potraživanje.

ZANAT

 • arapski, „zanaat“ – vještina znanje
 • izučena djelatnost, struka, vještina, znanje

ZANATLIJA - ZANATNIK

 • onaj koji je izučio neki zanat.
 • stručna osoba koja je kvalificirana i ovlaštena za vođenje zanatske radnje-obrta.

ZANIMANJE

 • pogledati: naziv zanimanja i nacionalna klasifikacija zanimanja

ZATEZNA KAMATA

 • iznos kamate koja se dužniku naplaćuje u slučaju zakašnjenja plaćanja obveze

ZAVRŠNI RAČUN

 • konačni obračun na koncu godine stanja i poslovanja organizacije.

ZELENA ENERGIJA

 • energija koja je proizvedena uz manje loših utjecaja na okoliš u odnosu na energiju iz fosilnih goriva.
 • zeleni tipovi energije su vjetar, sunce, geotermalna i hidroenergija. A često se takvom smatra i nuklearna energija.
 • zelene energije su redovito one koje dolaze iz obnovljivih izvora.

ZEMLJIŠNE KNJIGE

 • evidencija nekretnina u knjigama općinskih sudova

ZLATNE LISIČINE

 • ugovorna klauzula koja osigurava da važni stručnjaci i menedžeri ostanu u organizaciji tako što nudi posebne financijske nagrade i pogodnosti ako ostanu i znatne gubitke u slučaju da napuste organizaciju.

ZLATNI PADOBRANI

 • stavka u menedžerskim ugovorima koja im omogućava velike isplate ukoliko moraju prekinuti menedžerski ugovor.
 • stavka u ugovoru o zaposlenju, konkretnije menedžerskom ugovoru, kojim se osigurava velika novčana isplata direktorima, odnosno članovima uprave, u slučaju prekida radnog odnosa ili premještanja na drugi položaj u slučaju neprijateljskog preuzimanja poduzeća.
 • zaštita vrhovnih menedžera od neprijateljskog preuzimanja, jer čini vrlo skupim otpuštanje direktora.

ZLATNO PRAVILO

 • etičko načelo koje zahtijeva da se sve odluke, aktivnosti i njihovi ishodi osoba, grupa ili organizacija prosuđuju prema pravilu: “Ne učini drugome ono što ne bi učinio sebi, odnosno što ne želiš da drugi učini tebi.”
 • to univerzalno načelo etičkog ponašanja trebalo bi menedžerima pomoći u donošenju etičkih poslovnih odluka i razrješenju čestog konflikta između interesa i etičkih načela društva, organizacije i vlastitih interesa i načela.

ZLATNO PRAVILO VOĐENJA

 • engl. - golden rule of leadership
 • načelo djelovanja vođe koje glasi: “Napravi ono što si rekao da ćeš napraviti.”

ZNANOST

 • scientia; grč. episteme - razumijevanje, spoznanje, studija;
 • organizirani sustav sveukupnog ljudskog znanja stečenog opažanjem procesa i pojava u prirodi i društvu, a obrađenog racionalnim, znanstveno prihvatljivim metodama.
 • objektivno, sistematizirano i argumentirano znanje o zakonitostima, činjenicama, pojavama i njihovim vjerojatnim uzrocima. Stečeno je i provjereno egzaktnim promatranjem, organiziranim pokusom i pravilnim razmišljanjem.
 • znanost nije samo skup znanja, već i način razmišljanja i gledanja stvarnosti. Taj se pogled temelji na razumu, logici, kritici, sumnji te objektivnom, slobodnom i samostalnom razmišljanju.
 •  skup spoznaja i istina o pojavama u životu koji nas okružuje, s obrazloženjem njihovog nastanka, uzroka i prestanka.
 • znanost je ljudska aktivnost koja ima za cilj doći do novih spoznaja o pojavama u životu koji nas okružuje i do objašnjenja pojedinih pojava s pomoću znanstvenih metoda.«
 • cilj znanosti je istražiti, analizirati, opisati i objasniti stvarnost te odrediti odnos između uzroka i posljedice. Ciljevi znanosti ovise o društvenom, političkom, ekonomskom kontekstu određenog vremena i mjesta.

znanstvena polja, grane i ogranci:

 • klasična je podjela na: duhovne (društveno-humanističke), prirodne i tehničke znanosti.
 • znanost je moguće podijeliti u tri skupine - čiste, primijenjene i akcijske znanosti.
 • u svakoj od navedenih skupina znanosti moguće je razlikovati temeljna i razvojna istraživanja. U temeljnim istraživanjima istraživač sam izabire što će raditi, dok u razvojnim istraživanjima naručitelj određuje temu.

ZNANSTVENI MENADŽMENT

 • znanstveno upravljanje je organizirano izučavanje posla, njegova analiza preko najmanjih elemenata, tzv. aktivnosti, i sistematsko poboljšavanje performansi svake od tih aktivnosti. Ne bismo mnogo pogriješili kada bismo ga smatrali pretečom reinženjeringa poslovnih procesa (BPR).
 • pojam znanstveno upravljanje, tj. englesku inačicu istog pojma "Scientific Management" skovao je Frederick Winslow Taylor (1856-1915) negdje oko 1890. godine.
 • zlatno doba znanstvenog upravljanja je vrijeme između 1880. i 1920. godine.
 • cilj znanstvenog upravljanja bio je iskoristiti raspoloživo znanje kako bi se rad manualnog radnika učinio što produktivnijim.
 • postoji čak mišljenje kako je F. W. Taylor, zbog ovog porasta produktivnosti, učinio više za položaj manualnog radnika nego dobar dio svih ljevičarskih teoretičara i filozofa zajedno.

ZNANSTVENI PARK

 • tehnološki park, tehnopolis
 • temelji se na ideji snažne povezanosti i međuzavisnosti poduzetništva, istraživanja, znanosti i obrazovanja

 SLOVO Ž

 

ŽENSKO PODUZETNIŠTVO

 • pogrešan, ali često korišten pojam koji želi opisati žene u poduzetništvu.
 • ne postoji nešto što bi se moglo nazvati ženskim poduzetništvom, jer bi to značilo da postoje dva odvojena područja poslovanja – „muško poduzetništvo, ili muško poslovanje, muški biznis“ kojim se bave muškarci i „žensko poduzetništvo ili žensko poslovanje, ženski biznis“ kojim se bave samo žene.
 • to je apsurdno, jer „biznis je biznis“ bez obzira vode li ga muškarci ili žene.

ŽIG

 • engl. trademark
 • isključivo pravo priznato za znak koji služi za razlikovanje proizvoda i/ili usluga jedne osobe od ostalih osoba u gospodarskom prometu.
 • ime, logotip, amblem, etiketu ili druga razlikovna obilježja vašeg proizvoda i/ili usluge moguće je zaštititi žigom.
 • u većini zemalja stječe se registracijom na temelju ispitivanja koje obavlja odgovarajuće nadležno tijelo, a u Republici Hrvatskoj je to Državni zavod za intelektualno vlasništvo.
 • osnovni uvjeti koje neki znak mora zadovoljiti da bi mogao postati žig jesu da je razlikovan te da nije sličan nekom ranijem žigu.
 • osigurava vlasniku isključivo pravo na stavljanje u promet proizvoda i/ili usluga obilježenih njime.
 • zaštita žigom predstavlja učinkovito tržišno sredstvo kojim proizvođači i pružatelji usluga štite sredstva koja su uložili u promidžbu i marketing svojih proizvoda i/ili usluga.
 • zaštita žigom vrijedi 10 godina, računajući od datuma prijave. Vrijeme zaštite može se produžavati neograničeno na razdoblja od 10 godina, uz pravovremeno podnošenje zahtjeva (u pravilu prije isteka važenja prethodnih 10 godina) i plaćanje odgovarajućih pristojbi i naknada troškova.

ŽIRO-RAČUN

 • račun u  preko kojega pravne osobe vrše plaćanja.
 • račun preko kojeg vlasnik računa plaća svoje obveze i preko kojeg naplaćuje svoja potraživanja.
 • saldo žiroračuna mora uvijek biti aktivan (vlasnik može raspolagati samo sredstvima s potražne strane računa).
 • prema zakonodavstvu nekih zemalja pravne i/ili fizičke osobe mogu imati samo jedan žiroračun.
 • pravne osobe (poduzeća, ostale organizacije) otvaraju ga kod organizacijske jedinice svog područja. Ako po žiroračunu pravnih osoba postoje nepodmirene obveze i plaćanja, žiroračun se može blokirati sudskom odlukom ili upravnim postupcima.
 • fizičke osobe (građani) otvaraju svoje žiroračune kod banaka i podliježu nadzoru po osnovi obveza građana.

 

LITERATURAKomentari

Komentiraj